Shuffle, chop suey, soul touches, maradona,and karaoke twist