Shuffles, soul touches, maradona, karaoke twist, chop suey, and halo